1. Giới thiệu chung

Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa các dân tộc Tây Bắc là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tây Bắc, được thành lập theo Quyết định số 244/QĐ-TCCB ngày 12/4/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc.

Tên giao dịch tiếng Anh: Taybac ethnicgroups’culture research center

Tên giao dịch tiếng Việt: Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa các dân tộc Tây Bắc.

Trụ sở chính:  Tầng 1 – Trung tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Tây Bắc; Tổ 2 - phường Quyết Tâm - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 0223750809

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Chức năng

- Nghiên cứu, góp phần cùng các lực lượng xã hội làm rõ bức tranh văn hoá Tây Bắc nói chung và từng tộc người ở Tây Bắc nói riêng.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi văn hóa đến đời sống, giáo dục của các dân tộc Tây Bắc và ảnh hưởng của biến đổi xã hội đến văn hóa của các dân tộc Tây Bắc.

- Trao đổi kết quả nghiên cứu, liên kết nghiên cứu, bồi dưỡng tri thức văn hoá các dân tộc Tây Bắc.

- Góp phần quảng bá, tư vấn và  bảo tồn văn hoá các dân tộc Tây Bắc.

3. Nhiệm vụ

- Xây dựng, triển khai kế hoạch nghiên cứu về văn hoá Tây Bắc.

- Tư vấn, triển khai các dự án, kế hoạch nghiên cứu: sưu tầm, khảo sát về văn hóa nhằm thực hiện các đề tài khoa học.

- Chủ trì, tham gia thực hiện hoặc đánh giá các đề tài NCKH về văn hóa.

- Công bố các công trình nghiên cứu văn hóa, bảo tồn và đề xuất xuất bản những ấn phẩm văn hóa.     

- Tổ chức hội thảo, hội nghị về nghiên cứu văn hóa.

- Giới thiệu các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực văn hóa.

- Tham gia đấu thầu thực hiện các hợp đồng nghiên cứu phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn.

- Xây dựng và tham gia xây dựng các chương trình hợp tác quốc tế, hợp tác trong nước về nghiên cứu văn hóa Tây Bắc.

- Tham gia bồi dưỡng kiến thức về văn hóa vùng Tây Bắc; tham gia đào tạo, hợp tác đào về tiếng dân tộc vùng Tây Bắc.

- Xây dựng, quản lý, sắp xếp, sưu tầm, trưng bày phòng truyền thống và sản phẩm văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc.

- Quản lý lao động, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm theo đúng quy định; tăng cường đầu tư nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm.

- Tạo điều kiện cho cán bộ, cộng tác viên tham gia các hoạt động nghiên cứu.

- Định kỳ 6 tháng hoặc khi có yêu cầu báo cáo Hiệu trưởng về hiệu quả hoạt động và các mặt hoặt động khác của Trung tâm.

CÁC BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC