LÝ LỊCH KHOA HỌC

              THS NGUYỄN THỊ HUYỀN