Sơn La là vùng đất có nhiều nét văn hóa của vùng Tây Bắc trong đó có văn hóa Thái đặc sắc góp phần làm phong phú, đa dạng văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa các dân tộc Tây Bắc nói riêng. Người Thái ở Sơn La được biết đến với nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa, lao động, sáng tạo văn hóa qua một số nghề thủ công truyền thống trên địa bàn sinh sống. Tuy nhiên, trải qua thời gian, điều kiện cuộc sống thay đổi nghề truyền thống cũng dần mai một, cho tới nay chỉ còn nghề làm gốm, nghề rèn, nghề dệt, đan lát được giữ gìn và phát triển.