LÝ LỊCH KHOA HỌC

              THS NGUYỄN THỊ HUYỀN

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

      Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUYỀN                                      Giới tính: Nữ

      Ngày, tháng, năm sinh: 03/07/1990

      Quê quán: Định Liên – Yên Định – Thanh Hoá                    Dân tộc: Kinh

      Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                                        Chức vụ: Chuyên viên

      Đơn vị công tác: Trung tâm NCVHCDT Tây Bắc - Trường Đại học Tây Bắc

      DĐ:0968622018                                           E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học

      Hệ đào tạo: Chính quy                                       Nơi đào tạo: Trường Đại học Tây Bắc

      Ngành học: Sư phạm Lịch sử                            Năm tốt nghiệp: 2012

  1. Sau đại học

      Thạc sĩ chuyên ngành: Dân tộc học                         Năm cấp bằng: 2019

       Nơi đào tạo: Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

  1. Các hướng nghiên cứu chính

       Dân tộc học/Nhân học, nghiên cứu văn hoá và biến đổi văn hoá - xã hội các dân tộc vùng Tây Bắc.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

       Thời gian: 2014 - nay                                          

       Nơi công tác: Trung tâm NCVHCDTTB, Trường ĐH Tây Bắc

       Chức vụ: Chuyên viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

[1]. Tên đề tài/dự án nghiên cứu: Thực trạng và giải pháp nhằm phát huy một số nét văn hóa truyền thống của người Thái trên địa bàn thành phố Sơn La trong giai đoạn hiện nay

        Năm bắt đầu/Năm hoàn thành: 2016             Đề tài/dự án cấp: Cấp cơ sở

        Trách nhiệm tham gia: Thành viên                Xếp loại: Tốt

[2]. Tên đề tài/dự án nghiên cứu: Nhà ở truyền thống của người Mông xã Ngọc Chiến,  huyện Mường La, tỉnh Sơn La

         Năm bắt đầu/Năm hoàn thành: 2018             Đề tài/dự án cấp: Cấp cơ sở

         Trách nhiệm tham gia: Thành viên                Xếp loại: Xuất sắc

[3]. Tên đề tài/dự án nghiên cứu: Sinh kế hiện nay của người Mông ở xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

         Năm bắt đầu/Năm hoàn thành: 2020             Đề tài/dự án cấp: Cấp cơ sở

         Trách nhiệm tham gia: Chủ nhiệm                Xếp loại: Xuất sắc

2. Các công trình khoa học đã công bố

2.1. Các bài báo khoa học

[1]. Nguyễn Thị Huyền, An Thị Hồng Hoa (2016), Phát triển du lịch văn hóa Sơn La qua lễ hội mùa xuân Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc, 12/2016, (số 7, tr. 110-121).

[2]. Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Huyền (2018), Một số biến đổi về nhà ở của người Mông xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc, 6/2018), (số 13, tr. 78-85).

[3]. An Thị Hồng Hoa, Nguyễn Thị Huyền (2018), Nhà ở của người Thái Đen - thực trạng và nguyên nhân biến đổi (Nghiên cứu trường hợp bản Tông, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội, 12/2018, (số 12, tr. 88-93).

[4]. Nguyễn Thị Huyền (2019), Hôn nhân của người Mông Đen ở xã Tà Xùa, Bắc Yên, Sơn La, Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 417, tr. 51-55.

[5]. Nguyễn Thị Huyền (2019), Nghiên cứu một số biến đổi của nữ phục Mông (ngành Mông đen) tại bản Tà Xùa A xã Tà Xùa huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc, số 19, tr. 01-10.

[6]. Nguyễn Thị Huyền (2020), Biến đổi sinh kế của người Mông ở xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc.

2.2. Các bài viết đăng trên Kỷ yếu hội nghị, hội thảo

[1] . Nguyễn Thị Huyền, Lường Hoài Thanh (2020), Sinh kế hiện nay của người Thái ở thành phố Sơn La qua nghiên cứu trường hợp xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia Quản lý tài nguyên môi trường và phát triển bền vững vùng Tây Bắc, Việt Nam, Nxb Khoa học tự nhiên và công nghệ, p.575 – 583.

[2]. Nguyễn Hạnh Vân, Nguyễn Thị Huyền (2020), Giới thiệu văn bản chữ Nôm của người Dao Sáng cù, Kỷ yếu Hội nghị Nghiên cứu Hán Nôm năm 2020, tr. 997-1007.

2.3. Sách/giáo trình

                                                                                                                                                                                   Sơn La, tháng 01 năm 2021

 

      Người khai ký tên

  (Ghi rõ chức danh, học vị)


                                                                                                                                                                                        ThS Nguyễn Thị Huyền