Sáng ngày 11/12/2020, Trường Đại học Tây Bắc đã tiến hành nghiệm thu 01 đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp cơ sở do ThS. Nguyễn Thị Huyền - cán bộ Trung tâm Nghiên cứu văn hóa các dân tộc Tây Bắc thực hiện.

          Đề tài: “Sinh kế hiện nay của người Mông xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La”.

          Sau khi Chủ tịch Hội đồng thông qua Quyết định số 1230/QĐ-ĐHTB ngày 25/11/2020 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020, chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt nội dung các công việc đã thực hiện trước Hội đồng.

Hội đồng tiến hành nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2020 tại Trung tâm NCVHCDTTB

            Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung  xoay quanh các vấn đề:     Sinh kế chủ đạo của người Mông ở xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên (Sơn La) chủ yếu vẫn là sản xuất nông nghiệp. Một số hình thức sinh kế mới như dịch vụ nhà nghỉ, buôn bán hàng hóa, du lịch... xuất hiện, dù vẫn còn sơ khai nhưng đã phần nào cải thiện đời sống người dân địa phương. Bài viết căn cứ trên những tư liệu thu được trong các đợt nghiên cứu điền dã tại thực địa để tập trung phân tích, làm rõ về những biến đổi trong sinh kế của người Mông ở xã Tà Xùa; chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa sinh kế truyền thống và sinh kế hiện nay. Trên cơ sở đó, bài viết mong muốn đóng góp một phần cơ sở thực tiễn, làm căn cứ cho việc hoạch định chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương và tộc người.

            Ngoài những thông tin khoa học, tác giả đề tài còn được Hội đồng góp ý, bổ sung các nội dung và hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

           Thành viên Hội đồng gồm: TS. Lường Hoài Thanh - Chủ tịch Hội đồng, TS. Dương Hà Hiếu - Phản biện 1, TS. Bùi Mạnh Thắng - Phản biện 2, TS. Đặng Hồng Liên - Ủy viên, ThS. Lê Văn Minh - Thư ký.

         Đề tài được Hội đồng đánh giá rất cao và xếp loại: Xuất sắc.